19 травня, 2022
Ми в соцмережах
  • Головна
  • Політика
  • Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік"

Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік"

  • 17 грудня, 2008 10:55
  • 2285

Відповідно до Указів Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 та від 24 грудня 2002 року N 1210 призначити на 2009 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

 

АВОТІНІЙ Євгенії Станіславівні - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України для проведення наукового дослідження "Спін-поляризовані струмові стани в точкових тунельних контактах між феромагнітними та немагнітними металами"

БАБІЙ Катерині Василівні - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України для проведення наукового дослідження "Обгрунтування технології передзбагачення залізистих кварцитів в кар'єрах та формування технологічних комплексів з використанням кваліметричних методів оцінки якості сировини"

БАБЦЮ Дмитру Володимировичу - 1978 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету для проведення наукового дослідження "Моделювання геомеханічних процесів у складноструктурному гірському масиві при інтенсивному відпрацюванні вугільних пластів"

БІЛОВОДСЬКІЙ Олені Анатоліївні - 1978 року народження, кандидатові економічних наук, доцентові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком"

БІЛОМУ Ростиславу Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України для проведення наукового дослідження "Нові біохімічні маркери смерті клітини (апоптозу) на поверхні клітин тварин і людини: механізм появи та біомедичне використання"

БОГАЄНКУ Всеволоду Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України для проведення наукового дослідження "Нові математичні моделі та паралельні алгоритми дослідження екологічних задач"

БОГОЛЄПОВУ Андрію Анатолійовичу - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського НАН України для проведення наукового дослідження "Вплив процесів сорбції та реакцій комплексоутворення радіонуклідів на їх міграцію та поведінку при дезактивації об'єктів довкілля"

БОНДАР Ксенії Михайлівні - 1980 року народження, кандидатові геолого-мінералогічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Вивчення ефективності неруйнівних методів археологічних досліджень в умовах північного правобережного лісостепу на прикладі пам'яток Малополовецького археологічного комплексу"

БУКЕТОВУ Андрію Вікторовичу - 1973 року народження, докторові технічних наук, професорові Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя для проведення наукового дослідження "Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, модифікованих магнітним полем і ультрафіолетовим опроміненням"

БУТРАК Іванні Орестівні - 1979 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України для проведення наукового дослідження "Дослідження випромінювання пружних хвиль у дальню зону просторовими тріщинами у безмежних тілах"

ВЛАСЕНКУ Ігорю Юрійовичу - 1975 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту математики НАН України для проведення наукового дослідження "Топологічні властивості груп дифеоморфізмів гладких многовидів"

ВОЛКОГОНУ Миколі Віталійовичу - 1979 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України для проведення наукового дослідження "Шляхи реалізації фізіологічного потенціалу зернових і бобових культур та впровадження нових біологічних препаратів"

ВОРОБЦЮ Дмитру Зіновійовичу - 1980 року народження, кандидатові медичних наук, асистентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення наукового дослідження "Роль іон-транспортувальних систем лімфоцитів як критерій оцінки розвитку еректильної дисфункції у чоловіків"

ГЕЄНКУ Михайлу Миколайовичу - 1980 року народження, кандидатові економічних наук, доцентові Сумського національного аграрного університету для проведення наукового дослідження "Розвиток земельного іпотечного кредитування в аграрній сфері"

ГОНЧАРУКУ Анатолію Григоровичу - 1976 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Одеського національного політехнічного університету для проведення наукового дослідження "Формування механізму оцінки та управління ефективністю промислового підприємства"

ГОРБЕНКО Олені Миколаївні - 1979 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України для проведення наукового дослідження "Створення терапевтичних моноклональних антитіл проти мутантних активованих форм рецептора FGFR3"

ГОРБЕНКУ Анатолію Вікторовичу - 1977 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" для проведення наукового дослідження "Методи створення гарантоздатних компонентно-інтегрованих сервіс-орієнтованих систем для розподіленої обробки інформації з використанням сучасних інтернет-технологій"

ГРИЗІ Віталію Юрійовичу - 1980 року народження, кандидатові економічних наук, науковому співробітникові Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України для проведення наукового дослідження "Теоретико-методичні засади ефективного функціонування національної інноваційної системи (на прикладі країн, що розвиваються)"

ГРИНЬКО Анастасії Юріївні - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України для проведення наукового дослідження "Спрямоване формування якості продуктів доменної плавки на основі розроблених критеріїв оцінки термодинамічного стану системи чавун-шлак"

ГУНЬКАЛО Аллі Василівні - 1981 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Інтелектуальні технології в управлінні якістю продукції (послуг)"

ДАЦІЮ Олександру Івановичу - 1973 року народження, докторові економічних наук, головному науковому співробітникові Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України для проведення наукового дослідження "Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації"

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України для проведення наукового дослідження "Дослідження структури та елементарних збуджень в напівпровідникових наночастинках методами резонансної та поверхнево-підсиленої оптичної спектроскопії"

ЄВСТИГНЄЄВУ Максиму Павловичу - 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Севастопольського національного технічного університету для проведення наукового дослідження "Ентропійні ефекти при нековалентному комплексоутворенні біологічно активних молекул та ДНК"

ЖАРІКОВІЙ Марині Віталіївні - 1976 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Херсонського національного технічного університету для проведення наукового дослідження "Геоінформаційна система "Лісові пожежі"

ЖУЧКУ Юрію Володимировичу - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Луганського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Напівгрупи та бінарні відношення"

ЗАЙЦЕВІЙ Іраїді Юріївні - 1978 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Української державної академії залізничного транспорту для проведення наукового дослідження "Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту"

КАРПАШУ Максиму Олеговичу - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Розроблення нових методів експрес-контролю енергетичних характеристик природного газу"

КЛИМЧУКУ Віталію Олександровичу - 1979 року народження, кандидатові психологічних наук, доцентові Житомирського державного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження "Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді"

КОЗЮКУ Віктору Валерійовичу - 1977 року народження, докторові економічних наук, деканові Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя для проведення наукового дослідження "Теоретико-методологічні засади розробки системи глобальної монетарної стабільності та обгрунтування трансформації монетарної політики Національного банку України"

КОНОПЕЛЬНИК Оксані Ігорівні - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження "Вплив фізичних та хімічних чинників на електронні властивості спряжених поліаренів"

КОПЕЮ Володимиру Богдановичу - 1978 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Оптимізація параметрів різьбових з'єднань"

КОРОГОДІ Наталії Петрівні - 1980 року народження, кандидатові географічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Геоінформаційне моделювання екомережі в річкових басейнах"

КРАМСЬКОМУ Олександру Володимировичу - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету для проведення наукового дослідження "Теорія та розрахунки просторових течій з постійною щільністю на паралельних системах"

ЛИЦУРУ Ігорю Миколайовичу - 1976 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України для проведення наукового дослідження "Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил"

ЛОБАЗУ Володимиру Романовичу - 1979 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Розробка нових поверхнево активних антимікробних субстанцій на основі похідних триазину та органічних аміно- і тіосульфокислот"

ЛЮТАКУ Ігорю Зіновійовичу - 1977 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Розроблення нового методу неруйнівного контролю ранніх стадій корозії металевих конструкцій"

МАХОРКІНУ Миколі Ігоровичу - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України для проведення наукового дослідження "Розроблення методів дослідження фізико-механічних полів у багатоклинових композитах з тонкими радіальними дефектами"

МЕЛЕЙЧУКУ Станіславу Станіславовичу - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Дослідження і розробка вакуумного агрегата на базі рідинно-кільцевого вакуум-насоса з вихровим ежектором"

МЕЛЬНИК Ользі Григорівні - 1980 року народження, кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств"

МИХАЛКІВУ Сергію Васильовичу - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові Української державної академії залізничного транспорту для проведення наукового дослідження "Удосконалення технології діагностування підшипників кочення електричних двигунів локомотивів за вібраційними характеристиками"

МОКЛЯКУ Володимиру Володимировичу - 1979 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України для проведення наукового дослідження "Нанокомпозити ТіО2 як активний катодний матеріал у пристроях генерації енергії: Мессбауерівські дослідження"

МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу - 1978 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Тернопільського національного економічного університету для проведення наукового дослідження "Модернізація технологій управління економічним розвитком муніципальних утворень"

НАДЮКУ Зіновію Олександровичу - 1975 року народження, кандидатові наук з державного управління, докторантові Класичного приватного університету для проведення наукового дослідження "Реструктуризація державного управління у системі охорони здоров'я України"

НЕДУЖКУ Юрію Вікторовичу - 1976 року народження, кандидатові історичних наук, докторантові Інституту історії України НАН України для проведення наукового дослідження "Діяльність організацій української діаспори та органів влади, наукових установ і громадськості України щодо дослідження, висвітлення правди і увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні"

НИЖНИКУ Олександру Васильовичу - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка для проведення наукового дослідження "Напружено-деформований стан та міцність сталезалізобетонних безбалкових і часторебристих перекриттів"

НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - 1974 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Якісний аналіз складних диференціальних систем в негативних просторах"

НОРКІНУ Богдану Володимировичу - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України для проведення наукового дослідження "Дослідження інтегральних рівнянь актуарної математики та їх застосування до оцінки ризику банкрутства фінансових установ"

ПЕРШИНІЙ Юлії Ігорівні - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Української інженерно-педагогічної академії для проведення наукового дослідження "Розроблення методу відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла з метою покращення точності зображення з використанням інтерфлетації функції"

ПОРЄВУ Геннадію Володимировичу - 1981 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для проведення наукового дослідження "Дослідження регуляційних та рейтингових методів в однорангових мережах типу BitTorrent"

ПОСТНІКОВУ Валерію Анатолійовичу - 1979 року народження, кандидатові хімічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури для проведення наукового дослідження "Термоциклічний аналіз процесів плавлення та кристалізації низькомолекулярних органічних та неорганічних кристалогідратів для створення теплоакумулюючих матеріалів"

РАДЧЕНКУ Андрію Миколайовичу - 1978 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова для проведення наукового дослідження "Розроблення наукових основ ефективних тригенераційних технологій використання скидного потенціалу компресорних станцій газотранспортної системи України"

РОЖКУ Олександру Дмитровичу - 1981 року народження, кандидатові економічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Визначення ефективності використання державного кредиту для інвестиційного розвитку України"

СЕТІ Юлії Олександрівні - 1981 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження "Теорія квазістаціонарних станів електронів і екситонів у відкритих наногетеросистемах сферичної симетрії"

СКАКУНУ Сергію Васильовичу - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України для проведення наукового дослідження "Розробка каскаду гідрометеорологічних моделей для прогнозування повеней"

СКИДАНУ Олегу Васильовичу - 1977 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Житомирського національного агроекологічного університету для проведення наукового дослідження "Інституціональні засади формування аграрної політики України"

СТЕЦИШИНУ Юрію Богдановичу - 1979 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Формування прищеплених до полімерної поверхні шарів декстрану та їх модифікація - створення поверхонь біомедичного застосування"

СТОРОЖУ Ярославу Богдановичу - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Моделювання фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок"

СТОРОНЯНСЬКІЙ Ірині Зеновіївні - 1975 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Інституту регіональних досліджень НАН України для проведення наукового дослідження "Оцінка конвергенції регіонального соціально-економічного розвитку в світлі міжрегіональної інтеграції в Україні"

ТАРАНЮКУ Леоніду Миколайовичу - 1978 року народження, кандидатові економічних наук, доцентові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елемента процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві"

ТИХОЛОЗУ Богдану Сергійовичу - 1978 року народження, кандидатові філологічних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження "Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії"

ФЕСЕНКО Олені Мар'янівні - 1979 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України для проведення наукового дослідження "Підсилення оптичних переходів біоорганічних молекул наноструктурованими поверхнями"

ФІЛІНСЬКІЙ Олені Мечиславівні - 1980 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Біохімічні механізми дії нових потенційних протипухлинних препаратів на основі малеіміду"

ФІЛЯКУ Євгену Зеновійовичу - 1980 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України для проведення наукового дослідження "Дослідження ролі ТФРбета-1 у пригніченні метастазування протираковим препаратом доксорубіцином з метою розробки нових ефективних препаратів для терапії метастазуючих пухлин"

ХОРОШУН Ганні Миколаївні - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для проведення наукового дослідження "Вдосконалення існуючих та розроблення нових методів високоефективного синтезу оптичних вихорів"

ЧЕРПАКУ Владиславу Володимировичу - 1976 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Розроблення конструктивно-технологічних рішень щодо створення альтернативних джерел живлення на основі органічних напівпровідникових структур"

ЧУДИКУ Ігорю Івановичу - 1978 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Оптимізація глибинного бурового обладнання та технології буріння скерованих свердловин для освоєння важкодоступних нафтогазових покладів шляхом оцінки енергетичних затрат"

ШВАЛАГІНУ Віталію Васильовичу - 1980 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України для проведення наукового дослідження "Створення нових високоефективних фотокаталітичних систем на основі просторово-впорядкованого мезопористого діоксиду титану для очищення повітря від летких токсичних домішок"

ШЕВЧЕНКУ Володимиру Георгійовичу - 1977 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України для проведення наукового дослідження "Розроблення методів комплексної оптимізації параметрів і режимів видобутку вугілля високонавантаженими лавами з урахуванням людського фактора"

ШИДЛІЧУ Андрію Любомировичу - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України для проведення наукового дослідження "Дослідження апроксимативних характеристик класів функцій, заданих на дійсній осі"

ШМАРАКОВУ Ігорю Олександровичу - 1980 року народження, кандидатові біологічних наук, доцентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження "Біохімічне обгрунтування стратегії метаболічної корекції онкогенезу нанобіотехнологічними препаратами in vitro/in vivo"

ШУБІНІЙ Тетяні Євгенівні - 1977 року народження, кандидатові хімічних наук, докторантові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для проведення наукового дослідження "Синтез хіральних каркасних діамінів та їх застосування в асиметричному синтезі"

ЮРЕНКУ Євгену Петровичу - 1981 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України для проведення наукового дослідження "Модельне квантово-механічне дослідження структурно-динамічних особливостей А і В форм ДНК, відповідальних за її біологічне функціонування".

 

 

Президент України В.ЮЩЕНКО.

 

м.Київ,

16 грудня 2008 року.

Поділитись

Новини по темі: